Tag: linguaggio

Modi di dire (Siciliani)

–  A bona parola costa nenti e vali assai
–  A cira squaghia, e a procissiuni nun camina
–  A iadina fa l’uovu, e a lu iaddu ci abbrucia u culu
–  A lingua unn’avi ossa ma spacca l’ossa
–  A pignata in cumunia non bugghi e non cuaddia
–  A quartara ca va all’acqua o ri rumpi o si ciacca
–  A spia e spia si passa u mari
–  A strata all’orbi nun si ‘cci ‘nzigna mai
–  A vecchia avia cent’anni e ancora avia insegnari
–  A vicina è comu lu sirpenti, se nun ti viri ti senti
–  A vurpi ca nun arriva a pigghiari a racina ci rici ca e fraricia
–  Acieddu rintra a jaggia o canta pi nvidia o canta pi raggia
–  All’annu maritatu, o malatu o carzaratu
–  Ama a cu t’ama si voi aviri spassu, ca amari a cu non t’ama è tempu pessu
–  Amici e parenti, un c’accattari e un ci vinniri nenti
–  Amicizia arripigghiata è comu a minescia arricuariata
–  Amuri, biddizzi e dinari, sunu tri cosi ca nun si puonu ammucciàri
–  Amuri, gravidanza e dinari nun si ponnu ammucciari
–  Aranci, aranci, cu avi li guai si li chianci
–  Babbu tu e cu ti vesta a matina
–  Bon tiempu e maluttiempu nun dura tuttu tiempu
–  Ci voli u ventu n chiesa ma no p’astutari i cannili
–  Cielu a picureddi acqua a catineddi
–  Consala comu voi sempri cucuzza è
–  Cu avi cchiù sali conza a minestra
–  Cu avi chiu sali conza a minestra
–  Cu avi lingua passa i mari
–  Cu avi rinari no vurzittinu si fa Pasqua, Natali e Sam’Martinu
–  Cu bella voli appariri, chianti e lacrimi avi a patiri
–  Cu cammina cu zoppu all’annu zuppichia
–  Cu manìa nun disìa
–  Cu nasci tunnu un po’ moriri quatratu
–  Cu nasci tunnu un po’ moriri quatratu
–  Cu’ niesci, arriniesci
–  Cu nun sapi leggiri a so scrittura è sceccu pi natura
–  Cu paga a sira e francu a matina
–  Cu paga avanti mancia pisci fitusu
–  Cu picca avi caru teni
–  Cu s’innamura di capiddi e di denti, non s’innamura i nenti
–  Cu sparti avi la megliu parti
–  Cu’ sputa in cielo in facci torna
–  Culu ca un vitti mai mutanni novi quannu ni vitti un paru tutti si li cacò
–  di unni mi chiovi mi sciddica
–  Finu a quannu c’è ciatu c’è spiranza
–  Futti futti cà diu pidduna a tutti
–  I scarpi stritti su comu i parienti: cchiù stritti stanu e cchiù mali fannu
–  La meglia parola e’ chidda ca nun si dici
–  L’acqua u vagna e u ventu l’asciuca
–  L’occhiu ru padruni ingrassa u cavaddu
–  L’omu ca ri scienza è amaturi cu lu tempu si fa ranni unuri
–  Lu succi ci rissi o nuci rammi tempu ca ti perciu
–  Lu troppu sapiri spessu fa ‘ddannu
–  Macari a riggina appi abbisognu ra vicina
–  Mali nun fari e paura nun aviri
–  Miegghiu diri “cu sà” ca “se sapia…”
–  Minchia sbrughiata nun canusci patruni
–  Mortu nna l’uovu
–  Na manu lava l’autra e tutti rui si lavanu a facci
–  Nuddu si pigghia si nun s’assimìgghia
–  Nuddu ti rici laviti a facci ca pari ciu megghiu i mia
–  Nun cunfunniri cughiuni pi lampiuni
–  Nun è farina ru to saccu
–  Nun inquitari u cani ca ruormi
–  Ogni cacatedda di musca e’ sustanza
–  Ogni chiesa avi lu so Prutitturi
–  Ogni ficateddu i musca è sustanza
–  Ogni ficateddu ri musca è sustanza
–  Ogni lassata e piersa
–  Ogni testa è tribbunali
–  Petra ca nun fa lippu lu ciumi si la tira
–  Quannu na fimmina annaca l’anca, se n’è buttana, picca ci manca
–  Quannu ta maritari a matri a taliàri
–  Quannu u diavuli alliscia e segnu ca voli l’anima
–  Quannu u figghiu runa o patri chianci u patri e chianci u figghiu, quannu u patri runa o figghiu riri u patri e riri u figghiu
–  Quant’è brutta a vist’è l’occhi
–  Quartara ciaccata un si rumpi mai
–  Ringraziamu Diu pì chiddu ca ni runa, e lu guvernu pì chiddu ca ni lassa
–  Scassu ri soddi ma riccu r’amici
–  Se cent’anni vo’ campari i fatti tuoi tu t’ha fari
–  Si chiui na puorta e si rapi un puittuni
–  Si sabba a pezza pi ‘mpicalla ‘nto pittusu
–  Si sputi n’cielu nfacci ti tuorna
–  Signuri vi ringraziu ca pi pisciari un si paga u daziu e pi fari na bella cacata un ce bisognu ri carta bullata
–  Siti Ogghiu fitusu e paredda spunnata
–  Siti pani ruru e cuteddu ca nun tagghia
–  Sociri e nori iettatili fori
–  Testa c’un parra si chiama cucuzza
–  Testa firuta si merica e sana, cori firutu mai nun si sana
–  Tutti i cunsigghi pìgghia, ma u to nun u lassari
–  U immirutu anmienzzu a via u so immu nun su talia
–  U iornu unni vogghiu e a sira spraiu l’ogghiu
–  U lignu s’addrizza quannu è virdi
–  U lupu si cancia lu pilu, ma lu viziu nun zi lu cancia mai
–  U malu vicinu ietta a petra e s’ammuccia a manu
–  U pisci feti ra testa
–  U sceccu potta e u sceccu mancia
–  U sceccu ragghia o pi nvidia o pi raggia
–  U Signuri aiuta i babbi e i picciriddi
–  U tempu persu nun s’accanza mai
–  Un poi aviri a vutti china e a mugghiera mbriaca
–  Un’è tuttu oru chiddu chi luci
–  Unni a addina canta e u addu taci, chidda è casa ca nun c’è paci
–  Unni t’ha fattu a’stati ti fai u’mmernu
–  Unu fa pi centu e centu nun fannu pi unu
–  Va caca o scuru
–  Vali chiossai lu ‘ngegnu ca la forza
–  Ziti a vasari e vavaluci a sucari sunu du cosi ca nun puonu saziari

Il o Lu…

Un contadino va alla stazione e parla con il capotreno.
‘Dove posso fa LU biglietto?” chiede il contadino
‘Non si dice LU biglietto ma IL biglietto!’ risponde il capotreno serioso
‘Ma che ora passa LU treno???’
‘Non si dice Lu treno ma IL treno! Ma insomma lei da dove viene?’
‘Vengo da LU paese mio!!’
‘AH! Non si dice Lu paese, ma IL paese! Insomma mi dica il suo nome’
Il contadino : ‘ILCIANO!’
‘Ma come Ilciano??!!’
‘Se te dico LUciano tu te incazzi!!!’