Modi di dire (Siciliani)

–  A bona parola costa nenti e vali assai
–  A cira squaghia, e a procissiuni nun camina
–  A iadina fa l’uovu, e a lu iaddu ci abbrucia u culu
–  A lingua unn’avi ossa ma spacca l’ossa
–  A pignata in cumunia non bugghi e non cuaddia
–  A quartara ca va all’acqua o ri rumpi o si ciacca
–  A spia e spia si passa u mari
–  A strata all’orbi nun si ‘cci ‘nzigna mai
–  A vecchia avia cent’anni e ancora avia insegnari
–  A vicina è comu lu sirpenti, se nun ti viri ti senti
–  A vurpi ca nun arriva a pigghiari a racina ci rici ca e fraricia
–  Acieddu rintra a jaggia o canta pi nvidia o canta pi raggia
–  All’annu maritatu, o malatu o carzaratu
–  Ama a cu t’ama si voi aviri spassu, ca amari a cu non t’ama è tempu pessu
–  Amici e parenti, un c’accattari e un ci vinniri nenti
–  Amicizia arripigghiata è comu a minescia arricuariata
–  Amuri, biddizzi e dinari, sunu tri cosi ca nun si puonu ammucciàri
–  Amuri, gravidanza e dinari nun si ponnu ammucciari
–  Aranci, aranci, cu avi li guai si li chianci
–  Babbu tu e cu ti vesta a matina
–  Bon tiempu e maluttiempu nun dura tuttu tiempu
–  Ci voli u ventu n chiesa ma no p’astutari i cannili
–  Cielu a picureddi acqua a catineddi
–  Consala comu voi sempri cucuzza è
–  Cu avi cchiù sali conza a minestra
–  Cu avi chiu sali conza a minestra
–  Cu avi lingua passa i mari
–  Cu avi rinari no vurzittinu si fa Pasqua, Natali e Sam’Martinu
–  Cu bella voli appariri, chianti e lacrimi avi a patiri
–  Cu cammina cu zoppu all’annu zuppichia
–  Cu manìa nun disìa
–  Cu nasci tunnu un po’ moriri quatratu
–  Cu nasci tunnu un po’ moriri quatratu
–  Cu’ niesci, arriniesci
–  Cu nun sapi leggiri a so scrittura è sceccu pi natura
–  Cu paga a sira e francu a matina
–  Cu paga avanti mancia pisci fitusu
–  Cu picca avi caru teni
–  Cu s’innamura di capiddi e di denti, non s’innamura i nenti
–  Cu sparti avi la megliu parti
–  Cu’ sputa in cielo in facci torna
–  Culu ca un vitti mai mutanni novi quannu ni vitti un paru tutti si li cacò
–  di unni mi chiovi mi sciddica
–  Finu a quannu c’è ciatu c’è spiranza
–  Futti futti cà diu pidduna a tutti
–  I scarpi stritti su comu i parienti: cchiù stritti stanu e cchiù mali fannu
–  La meglia parola e’ chidda ca nun si dici
–  L’acqua u vagna e u ventu l’asciuca
–  L’occhiu ru padruni ingrassa u cavaddu
–  L’omu ca ri scienza è amaturi cu lu tempu si fa ranni unuri
–  Lu succi ci rissi o nuci rammi tempu ca ti perciu
–  Lu troppu sapiri spessu fa ‘ddannu
–  Macari a riggina appi abbisognu ra vicina
–  Mali nun fari e paura nun aviri
–  Miegghiu diri “cu sà” ca “se sapia…”
–  Minchia sbrughiata nun canusci patruni
–  Mortu nna l’uovu
–  Na manu lava l’autra e tutti rui si lavanu a facci
–  Nuddu si pigghia si nun s’assimìgghia
–  Nuddu ti rici laviti a facci ca pari ciu megghiu i mia
–  Nun cunfunniri cughiuni pi lampiuni
–  Nun è farina ru to saccu
–  Nun inquitari u cani ca ruormi
–  Ogni cacatedda di musca e’ sustanza
–  Ogni chiesa avi lu so Prutitturi
–  Ogni ficateddu i musca è sustanza
–  Ogni ficateddu ri musca è sustanza
–  Ogni lassata e piersa
–  Ogni testa è tribbunali
–  Petra ca nun fa lippu lu ciumi si la tira
–  Quannu na fimmina annaca l’anca, se n’è buttana, picca ci manca
–  Quannu ta maritari a matri a taliàri
–  Quannu u diavuli alliscia e segnu ca voli l’anima
–  Quannu u figghiu runa o patri chianci u patri e chianci u figghiu, quannu u patri runa o figghiu riri u patri e riri u figghiu
–  Quant’è brutta a vist’è l’occhi
–  Quartara ciaccata un si rumpi mai
–  Ringraziamu Diu pì chiddu ca ni runa, e lu guvernu pì chiddu ca ni lassa
–  Scassu ri soddi ma riccu r’amici
–  Se cent’anni vo’ campari i fatti tuoi tu t’ha fari
–  Si chiui na puorta e si rapi un puittuni
–  Si sabba a pezza pi ‘mpicalla ‘nto pittusu
–  Si sputi n’cielu nfacci ti tuorna
–  Signuri vi ringraziu ca pi pisciari un si paga u daziu e pi fari na bella cacata un ce bisognu ri carta bullata
–  Siti Ogghiu fitusu e paredda spunnata
–  Siti pani ruru e cuteddu ca nun tagghia
–  Sociri e nori iettatili fori
–  Testa c’un parra si chiama cucuzza
–  Testa firuta si merica e sana, cori firutu mai nun si sana
–  Tutti i cunsigghi pìgghia, ma u to nun u lassari
–  U immirutu anmienzzu a via u so immu nun su talia
–  U iornu unni vogghiu e a sira spraiu l’ogghiu
–  U lignu s’addrizza quannu è virdi
–  U lupu si cancia lu pilu, ma lu viziu nun zi lu cancia mai
–  U malu vicinu ietta a petra e s’ammuccia a manu
–  U pisci feti ra testa
–  U sceccu potta e u sceccu mancia
–  U sceccu ragghia o pi nvidia o pi raggia
–  U Signuri aiuta i babbi e i picciriddi
–  U tempu persu nun s’accanza mai
–  Un poi aviri a vutti china e a mugghiera mbriaca
–  Un’è tuttu oru chiddu chi luci
–  Unni a addina canta e u addu taci, chidda è casa ca nun c’è paci
–  Unni t’ha fattu a’stati ti fai u’mmernu
–  Unu fa pi centu e centu nun fannu pi unu
–  Va caca o scuru
–  Vali chiossai lu ‘ngegnu ca la forza
–  Ziti a vasari e vavaluci a sucari sunu du cosi ca nun puonu saziari