Dizionario Siculo-Inglese

Modi di dire :

Everybody (Cu e’gghiè)

Who take recover himself (Cu pigghia s’arripigghia)

Let drop youself (‘Va ieccati)

Lamb and sauce and the baptism is end (Agnedd’e’sucu e finiu u vattiu)

Uncle Joe (‘Zu Pinu…)

he’s a child (E’ un picciriddu)

I should do like an horned man (Facissi comu un curnutu)

Look at him how he’s nice (Talialu che bieddu)

I should do a party to him/her (Ci facissi u fistinu)

Beautiful saint mother (Bedda matri santissima)

Again, again… that I’m enjoing it (Ancora, ancora…ca mi sta piaciennu)

See you later (‘nnamu vistu)

A kiss (‘na vasata)

This street take you to now here (Chista strata ca’ un spunta)

Mud compared to you is distilled water (U’ fangu n’confont’attia è acqua distillata)

Give me time and I’ll break you (Dammi tempu ca ti percio)

So, do we have to cut that ball??? (Chi ‘ffa u tagghiamu stu palluni???)

Let’s go…it’s nothing…let’s have a coffee (Amunì…un c’è nienti…pigghiamunni u cafè)

Is there any problem? (C’è probblema?)

Water wet him and wind dry him (L’acqua u vagna e u ventu l’asciuca)

Beautiful mother Mary (Bedda matri Maria)

The best plus of everybody (U’ meggh’i’tutti)

From the godfathers take wines (Ri parrini pigghianu i vini)

Fly low (Vola vasciu)

Slang :

You can do it (C’a po fari!)

What did you say? (Chi ddici?)

Take yourself again (Arripigghiati)

The wind in church is necessary, but not to cool the priest (Ci vuoli u vientu n’chiesa, ma no arrifriddari u parrinu)

The wind in church is necessary, but not extinguish the candles (Ci vuali u vientu n’chiesa, ma no astutari i cannili)

Broken day, lose all (Iurnata rutta, peiddila tutta)

He cutted beef and bones (Tagghia carne e uassa)

Every thing left, is lost (Ogni lassata è perduta)

Better say what I know, that say what I knew (Megghiu riri chi sacciu, ca’ chi sapievu)

Località :

Happyfield of Littlerock (Campofelice di Roccella)

GoodCastle (Castelbuono)

CeleryCastle (Casteldaccia)

RocketsPussy (Ficarazzi)

Battle Plane (Piano Battaglia)

Pumpkin Plane (Piano Zucchi)

Beautiful Flash (BelloLampo)

Mr White (MisterBianco)

Maybe (Capaci)

Little nice (Carini)

Insulti :

Three engine’s soon (Figghiu ra tri mutura)

Go and say bitch to your mother (Va’ ricci pulla a to’ ma’)

Go and say cuckold to your father (Va’ ricci cuinnutu a to pa’)